• am
 • en
 • ru

Մեր Ծրագրերը

 • front.png
 • Backend.png
 • kids.jpg

FRONT-END

FRONT-END

 • Ծրագրի տևողությունն է 3 ամիս։

Ծրագրում ներառված է՝

 • HTML5 - 5 դաս, 10 ժամ տևողությամբ։
 • CSS3 - 6 դաս, 12 ժամ տևողությամբ։
 • JavaScript - 18 դաս, 36 ժամ տևողությամբ։
 • jQuery - 3 դաս, 6 ժամ տևողությամբ։
 • Bootstrap - 3 դաս, 6 ժամ տևողությամբ։